search 
 
-A +A
 
 
www.si.co.th

HOME

WEB SOLUTIONS

E-MARKETING

PROGRAMMING COMPUTER TRAINING     จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ | COMPUTER TRAINING 
               Computer Training ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร๋ เป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ที่เน้นการใช้งานจริงจากการผสมผสานของโปรแกรมที่ใช้งานในสำนักงาน เพื่อสร้างระบบการใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงทักษะการใช้งานของโปรแกรม รวมเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างให้ผู้ใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด ทุกหลักสูตรคิดค้นและออกแบบตามความต้องการของงานที่ใช้งานได้จริง
 

 


|

HOME

| WEB SOLUTIONS |

E-MARKETING

| PROGRAMMING | COMPUTER TRAINING
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
หจก.ซัคเซส ไอเดีย บิสิเนส
สำนักงานใหญ่ 148/36 ซ.ดอนนก28 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-218394 Hotline 08 1979 9755 Fax: 077-206759
Email : info@si.co.th